Ohutusstandard 44r04

Juba on olemas nii Euroopa kui ka meie õigusnormid töötajate kaitse valdkonnas plahvatusohus. Üks nendest Euroopa dokumentidest on 16. detsembri 1999. aasta direktiiv 99/92 / EÜ, mis on tegelikult miinimumnõuded, mille eesmärk on parandada ohtlike töötajate ohutust ja tervist.

See dokument seab nõuded eelkõige tööandjale. Esiteks peab tööandja tagama meie töötajate ohutuse tehase juures hea positsiooni tegemise ajal. Lisaks on selle eesmärk takistada plahvatusohtlikke kontsentratsioone töö mõttes. Samal ajal takistab see süüteallikate tekkimist, mida võib plahvatada. Lisaks nõuab käesolev direktiiv plahvatuse väga kahjulike mõjude vähendamist. Ja Poola Vabariigis on normatiivseid õigusakte, mille üle otsustatakse eespool käsitletud valdkonnas. Peamiselt on tegemist 29. mai 2003. aasta seadusega, mis käsitleb tööalases käitumises osalevate töötajate töötervishoiu ja tööohutuse miinimumnõudeid, millel võib tekkida plahvatusohtlik keskkond (2003. aasta seaduse nr 1007, punkt 1004 ja 8. juuli 2010. aasta korraldus töökohal toimuva lõhkeaine atmosfääri osas usalduse ja tööhügieeni miinimumnõuete kohta (Journal of Laws, 2010, nr 138, punkt 931, mis tutvustab eespool nimetatud direktiivi.Plahvatusohutus on plahvatuskindel, mis ei hõlma abi lõppedes mitte ainult tehast ja ressursse, vaid ka töötajate väärtust. Seetõttu on eriti oluline, et tööandjad määraksid potentsiaalselt plahvatusohtlikud alad. Lisaks hõlmab see juba olemasolevate plahvatuskindlate süsteemide kontrollimist, mis täidavad väga olulist isikut plahvatuskindla ohutuse tasemel. Samal ajal tuleks valmistada selliseid materjale nagu plahvatusohu hindamine ja plahvatuskaitse dokument. Nende materjalide rakendamine tuleneb era- ja tervishoiuministri 7. juuni 2010. a määrusest (2010. aasta seadus nr 109, punkt 719, mis põhineb kehtivatel õigusnormidel ja tehnilisel dokumentatsioonil ning majandusministri määrustel. 8. juuli 2010 (Journal of Laws, 2010, nr 138, punkt 931.